vzw ROOTS vzw ROOTS
9 mei 2022

De Vlaamse Regering verleent projectsubsidies aan verenigingen om een experimenteel project op te zetten op de volgende terreinen : 

  • 1° jeugdwerk; 
  • 2° informatie aan of over de jeugd en beleidsparticipatie van de jeugd; 
  • 3° cultuureducatie van de jeugd. 

De projecten spelen in op nieuwe ontwikkelingen en behoeften die zowel binnen de jeugdsector als meer algemeen bij de jeugd leven. Ze werken methodisch of inhoudelijk vernieuwend en hebben door hun omvang, opzet en inhoud tot doel relevantie te verwerven voor de Vlaamse Gemeenschap. 

Deze subsidielijn is voorzien om vernieuwing in het jeugdwerklandschap te brengen en is dus als zodanig voorbehouden voor niet-erkende organisaties. Wanneer je dus al subsidies ontvangt op basis van het decreet kan je geen aanspraak maken op deze subsidielijn van jaarlijks maximum 50.000 euro. 

Wanneer je experimentele project na een jaar nog positief verder loopt, kan je tot drie maal toe een verlenging ervan aanvragen (een experimenteel project wordt maximaal 4 jaar gesubsidieerd op basis van deze paragraaf). Indien je na die verlenging er over denkt om structurele erkenning aan te vragen, dan kan je project doorlopend gesubsidieerd blijven tot aan een eerstvolgende erkenningsronde. In dat geval moet je wel een realistisch plan kunnen voorleggen waarmee je aantoont dat je de erkenningsnormen van modules kan behalen.

Indiendata

Er is maar één indiendatum per jaar: uiterlijk 1 september.

Hoe aanvragen

Dien je aanvraag in via KIOSK.  

In KIOSK moet je eveneens een financieel sjabloon opladen.

Beoordeling van je aanvraag

Als je dossier op tijd werd ingediend en volledig is, controleert het Departement Cultuur, Jeugd en Media of je aan de algemene voorwaarden en de inhoudelijke criteria voldoet. Daarna legt ze het dossier voor aan de adviescommissie  Experimentele Projecten. De twee adviezen gaan voor 1 november naar de bevoegde minister.

De hoogte van het bedrag hangt onder andere af van de profilering en positionering van de organisatie, naast de langetermijnvisie, het inhoudelijke concept en de concrete uitwerking, de samenwerking met andere actoren, de haalbaarheid en het bereik van het project, de financiële onderbouw van de werking, de transparantie en het onderschrijven van de rechten van het kind.

Toekenning en uitbetaling

Voor 30 november beslist de minister van Jeugd over de toekenning van de subsidies. Alle aanvragers krijgen een bericht over de beslissing en het eventueel toegekende bedrag.

Als je aanvraag werd aanvaard, krijg je 80 % van het subsidiebedrag uitbetaald.

Om de rest van het saldo uitbetaald te krijgen, moet je na afloop in KIOSK een inhoudelijk en financieel verslag over de uitvoering van het project indienen. Voor het overzicht van de specifieke uitgaven en inkomsten gebruik je dit financiële sjabloon, dat je in KIOSK oplaadt.

Wij controleren daarna of de voorwaarden werden nageleefd en of de subsidie werd gebruikt voor het goedgekeurde doel. 

Opgelet:

  • Een subsidie dient als aanvulling. Bij een overschot of winst wordt de subsidie verhoudingsgewijs verminderd.
  • Alleen kosten die je na de toezegging van de subsidie maakt, komen in aanmerking.
  • De kosten moeten rechtstreeks verband houden met je project.

Na de toekenning

Aan de toekenning van een subsidie hangen een aantal voorwaarden vast. Zo moet je als vereniging meewerken aan onderzoek van de Vlaamse Regering over jeugd- en kinderrechtenbeleid, en moet je het logo van de Vlaamse Gemeenschap opnemen in alle communicatie rond je gesubsidieerde project. Je moet ook toestaan dat het departement en het Rekenhof je werking en boekhouding onderzoeken, zo nodig ter plaatse. 

Ontdek alle voorwaarden in artikel 17 van het decreet vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid.

meer info: https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/jeugd/subsidies/experimentele-projecten