vzw ROOTS vzw ROOTS
16 maart 2021

Wat

Een projectsubsidie voor bovenlokale cultuurprojecten is een financiële ondersteuning om culturele organisaties en jeugdorganisaties  de kans te geven om te experimenteren en door te groeien binnen hun praktijk. Ook meerjarige projecten (tot maximaal drie jaar) komen in aanmerking voor subsidie.

De projectsubsidie voor bovenlokale cultuurprojecten focust op beleidsprioriteiten, zoals beschreven in het bovenlokaal cultuurdecreet. Voor de indienrondes vanaf 15 november 2020 tot en met 15 mei 2025 zijn deze beleidsprioriteiten vastgelegd:

 1. Inspelen op maatschappelijke uitdagingen door te streven naar maximale cultuurparticipatie
 2. Meerwaarde creëren door eigen sterktes te verbinden via samenwerking
 3. Inzetten op nieuw en jong talent door ontwikkelingskansen te bieden

Lees meer over de beleidsprioriteiten

Voor wie

Alle culturele- en jeugdactoren, openbare besturen en niet-commerciële verenigingen met rechtspersoon die gelieerd zijn aan kunsten, cultureel erfgoed, circuskunsten, amateurkunsten, sociaal-cultureel volwassenenwerk en jeugdwerk en gevestigd zijn in Vlaanderen of in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad komen in aanmerking voor een projectsubsidie voor bovenlokale cultuurprojecten.

Let op: projecten van jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen die in aanmerking komen voor subsidie via het decreet bovenlokaal jeugdwerk komen niet in aanmerking. 

Func­ties en cri­te­ria

Om in aanmerking te komen voor een projectsubsidie voor bovenlokale cultuurprojecten moet het project:

 • minimaal twee functies (pdf) uitvoeren;
 • een bovenlokale schaalgrootte, reikwijdte en relevantie hebben;
 • de reguliere werking van de aanvragende actor overstijgen;
 • een culturele finaliteit hebben;
 • een in de tijd en in opzet of doelstelling afgebakend karakter hebben;
 • een zakelijk luik hebben dat financieel sluitend is.

Volgende projecten komen niet in aanmerking voor een projectsubsidie voor bovenlokale cultuurprojecten:

 • projecten die vallen binnen het werkingsgebied van Literatuur Vlaanderen;
 • projecten die vallen binnen het werkingsgebied van het Vlaams Audiovisueel Fonds ;
 • projecten in het kader van ontwerp en uitvoering van infrastructuur en bouwprojecten;
 • projecten in het kader van aankoop of restauratie van cultureel erfgoed;
 • projecten in het kader van academisch onderzoek;
 • projecten die al lopen op het moment van de aanvraag;
 • projecten die alleen plaatsvinden in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad.

In­dien­da­ta

Er zijn 2 indienrondes per jaar. Er moet uiterlijk ingediend worden op:

 • 15 mei voor projecten die starten tussen 1 januari en 31 december van het jaar volgend op het aanvraagjaar en maximaal 3 jaar lopen.
 • 15 november voor projecten die starten tussen 1 juli van het jaar volgend op het aanvraagjaar en 30 juni van het jaar daarop en maximaal 3 jaar lopen.

Hoe aan­vra­gen

Je kan een projectsubsidie voor bovenlokale cultuurprojecten aanvragen via de webapplicatie KIOSK.

Lees de gedetailleerde aanvraagprocedure na in de handleiding voor de aanvrager en de handleiding voor de KIOSK-applicatie. 
Om je subsidieaanvraag voor te bereiden kan je gebruik maken van het blanco aanvraagformulier waarin je alle in te vullen velden en helpteksten van KIOSK terugvindt. Let wel: een dossier aanmaken en indienen kan enkel via KIOSK.Handleiding aanvragers projectsubsidies voor bovenlokale cultuurprojectenpdf - 219.99 KBHandleiding KIOSK bovenlokale cultuurprojectenpdf - 227.9 KBBovenlokaal: FAQ projectsubsidies bovenlokale cultuurprojectenpdf - 459.27 KBWerkdocument blanco aanvraagformulierpdf - 296.76 KB

Be­oor­de­ling van je aan­vraag

Elk aanvraagdossier voor een projectsubsidie voor bovenlokale cultuurprojecten wordt beoordeeld door externe deskundigen. Zij onderzoeken de inhoudelijke en financiële aspecten van de aanvraag en gaan na of ze overeen komen met de voorwaarden van het bovenlokaal cultuurdecreet.

> Download de samenstelling van de beoordelingscommissie voor de eerste ronde bovenlokale cultuurprojecten van 2021.

Toe­ken­ning en uit­be­ta­ling

Uiterlijk vijf maanden na de indiendatum van je dossier volgt de principiële beslissing van de minister. Voor projecten ingediend op 15 mei is dit dus 15 oktober en voor projecten ingediend op 15 november is dit dus 15 april. Nadat de Inspectie van Financiën de beslissing van de minister heeft bekrachtigd, volgt de uitbetaling.

Eens de projectsubsidie voor bovenlokale cultuurprojecten is toegekend moet je het logo van de Vlaamse Gemeenschap vermelden in al je communicatie.

Een projectsubsidie voor bovenlokale cultuurprojecten van meer dan 7.000 euro wordt in twee delen uitbetaald:

 • Het voorschot van 90% wordt uitbetaald na de ondertekening van het toekenningsbesluit.
 • Het saldo van 10% wordt uitbetaald na de afrekening.

Een projectsubsidie voor bovenlokale cultuurprojecten tot 7.000 euro wordt na toekenning integraal uitbetaald.

Toe­ge­ken­de pro­ject­sub­si­dies 2021 - ron­de 1

In de eerste ronde van 2021 met indiendatum 15 mei 2020 werden 88 ontvankelijke dossiers ingediend. De minister van cultuur besliste om 38 projecten te ondersteunen voor een totaalbedrag van 2.285.050,92 euro.Overzicht toegekende projectsubsidies bovenlokale cultuurprojecten: 2021 - ronde 1pdf - 209.55 KB

Toe­ge­ken­de pro­ject­sub­si­dies 2020 - ron­de 2

In de tweede ronde werden 137 ontvankelijke projecten ingediend voor een totaal gevraagd subsidiebedrag van 11.177.838,75 euro. De minister besliste om 27 projecten te ondersteunen voor een totaalbedrag van 2.028.040,48 euro. Hij bevestigt hiermee het advies van de beoordelingscommissie, die ook nu focuste op kwaliteitsvolle projecten die passen binnen de bovenlokale scope en maximaal beantwoorden aan de criteria. Er is bij deze ronde voortgebouwd op de stevige basis van de eerste ronde, zodat dit nieuwe decreet met voortschrijdend inzicht meer en meer vorm krijgt.Toegekende projectsubsidies decreet bovenlokale cultuurwerking: 2020 - ronde 2pdf - 197.26 KB

Toe­ge­ken­de pro­ject­sub­si­dies 2020 - ron­de 1

Met 153 ontvankelijke dossiers, een totaal gevraagd subsidiebedrag van 20.992.811,19 euro en een maximaal beschikbaar budget van 6.027.000 euro (voor de 2 indienrondes van 2020, inclusief besparing), was de eerste indienronde een stevige uitdaging. Te meer dat dit nieuwe decreet met voortschrijdend inzicht vorm moet krijgen maar deze eerste ronde toch al een stevige basis wil leggen voor de toekomstige invulling.

De minister van cultuur besliste om 34 projecten te ondersteunen voor een totaalbedrag van 3.143.370,97 euro. Daarbij werd rekening gehouden met een evenwichtige spreiding over provincies en sectoren. Op dit bedrag werd een generieke besparing van 6 % toegepast wat een totaalbedrag van 2.954.768,71 euro oplevert.Overzicht toegekende projectsubsidie bovenlokale cultuurprojecten: 2020 - ronde 1pdf - 300.39 KB

Af­re­ke­ning en ver­ant­woor­ding

Elke aanvrager die een projectsubsidie voor bovenlokale cultuurprojecten ontvangt, moet via KIOSK een verantwoordingsdossier opmaken met een inhoudelijk- en financieel verslag.

Projecten die een subsidie ontvangen die groter is dan € 7.000, dienen het dossier in via KIOSK. Projecten die een subsidiebedrag ontvangen dat kleiner is of gelijk aan € 7.000 houden het dossier ter beschikking voor steekproefsgewijze controle van de administratie.

Vra­gen

Hulp nodig bij de aanvraag van een projectsubsidie voor bovenlokale cultuurprojecten? Heb je vragen over financiële steunmaatregelen in het kader van het  bovenlokaal cultuurdecreet?

Contacteer het team Transversaal en bovenlokaal. Ook bij het Steunpunt OP/TIL kan je terecht.

Naam: Team Transversaal en bovenlokaal Subsidiëren en erkennen

Telefoonnummer: 02 553 42 27

E-mailadres bovenlokaal.cjm@vlaanderen.be