ROOTS Vlaanderen

Roots ondersteunt al geruime tijd diverse initiatieven die een breed publiek aanspreken. Deze initiatieven worden vaak zelforganisaties of burgerinitiatieven genoemd. We merken echter dat de huidige definitie niet langer toereikend is. Sommige van deze jeugdwerkinitiatieven worden als “nieuw” beschouwd. Niettemin stellen wij vast dat deze initiatieven nog steeds als experimenteel en tijdelijk worden beschouwd omdat ze vaak niet passen binnen de bestaande kaders van het jeugdwerk. Deze trend zet zich voort, zowel op lokaal als bovenlokaal niveau, en de organisaties herkennen zich niet langer in de huidige definities die gelden binnen het jeugdwerkveld.

Vanuit Roots zijn we samen met ons netwerk op zoek gegaan naar het wezenlijke kenmerk van deze jeugdwerkinitiatieven en wat hen onderscheidt.

Een van de ontdekkingen van ons onderzoek is dat deze vormen van jeugdwerk streven naar het leveren van hoogwaardige en gepersonaliseerde vrijetijdsactiviteiten voor alle jongeren, zonder enige uitzondering. Hun ambitie is om te vertrekken vanuit de behoeften en leefwereld van de jongeren en op basis van vertrouwen de juiste ondersteuning te bieden. Kenmerkend voor deze initiatieven is dat ze jeugdactiviteiten organiseren die een brede reikwijdte hebben en vaak raakvlakken hebben met andere beleidsdomeinen zoals onderwijs, cultuur, sport, liefdadigheid en werkgelegenheid die op hun beurt invloed hebben op de behoeften van de doelgroep. Een belangrijk kernwaarde hierbij is dat ze op een empowerment-gerichte manier vertrekken vanuit de jongeren en zo veel mogelijk proberen aan te sluiten bij hun leefwereld. De conclusies uit ons onderzoek dagen ons, als Vlaamse jeugdwerkkoepel, uit om een nieuw verhaal te schrijven, een inclusief verhaal, een verhaal dat de diversiteit van het jeugdwerk durft te omarmen.

Om deze reden zet ROOTS zich volledig in voor het brede jeugdwerk.

DE KERN: Breed jeugdwerk is jeugdwerk waarbij jongeren centraal staan en waarbij ze dankzij een breed scala aan activiteiten de mogelijkheid hebben om zich te ontwikkelen binnen verschillende levensdomeinen.

Op 17 maart 2023 organiseerden wij een inspiratiedag rond Breed Jeugdwerk. Deze dag was een moment voor jeugdwerkers, coördinatoren, beleidsmakers, onderzoekers, en iedereen die met jongeren werkt om de introductie van deze nieuwe term bij te wonen en het concept en achterliggende visie hiervan te ontdekken. Op deze pagina blikken we terug op deze boeiende dag.